Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον»;

Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια. Έτσι μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση αυξάνετε πολλαπλάσια την αξία του ακινήτου σας.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/ m2

• Έχουν καταταχθεί βάσει του Π.Ε.Α. ή αλλιώς Ενεργειακού Πιστοποιητικού σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της κατηγορίας Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

«Εξοικονομώ Κατ' Οίκον» προϋποθέσεις ένταξης και κίνητρα

Για να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα και να κάνετε την πολυπόθητη εξοικονόμηση κατ’ οίκον υπάρχουν προϋποθέσεις που αφορούν στο ατομικό ή οικογενειακό σας εισόδημα. Το Πρόγραμμα σας παρέχει κίνητρα για την ένταξή σας, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Απαραίτητο στοιχείο, μεταξύ των δικαιολογητικών συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα, που συνοδεύουν την υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του νέου «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» θα είναι η φορολογική δήλωση του 2019, η οποία αφορά στο οικονομικό έτος 201.

Σύμφωνα με το Υ.Π.Ε.Κ.Α. προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4ετους, 5ετους ή 6ετους δανείου από τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και με ενδεικτικά χαρακτηριστικά:

• δανειοδότηση με ή χωρίς εγγυητή

• χωρίς προσημείωση ακινήτου

• δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου, χωρίς επιβαρύνσεις
Επίσης προβλέπεται η εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας, χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 € χωρίς Φ.Π.Α.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων

• Εγκατάσταση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης

• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης

• Αναβάθμιση Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, μόνο έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, σε ειδικές περιπτώσεις.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 € ανά ιδιοκτησία.

Παράδειγμα «Εξοικονομώ»:

Ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες προϋπολογισμού 10.000 €, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012, ύψους 6.500 € και λαμβάνει επιχορήγηση το υπόλοιπο ποσό 3.500 €. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 €. Επιπλέον καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την Ενεργειακή Επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

• Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

• Γίνεται διασταύρωση των στοιχείων από το Taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο. Η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.

• Ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Επισυνάπτονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

• Το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την υποβάλει λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου.

• Ο ενδιαφερόμενος εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την τράπεζα που θέλει για να διενεργηθεί έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας. Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 ημέρες.

• Κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδονται αποφάσεις για την υπαγωγή ή απόρριψη των αιτήσεων κλπ.

• Ο ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα εντός διαστήματος δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Αν έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

• Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταχωρίζουν τα στοιχεία τους στο σύστημα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου, Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου δύναται να δοθεί προκαταβολή με κατάθεση ίδιων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος, στον προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ίδιων κεφαλαίων.

• Υλοποίηση παρεμβάσεων

• Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού.

• Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων.

• Ο ωφελούμενος καταχωρίζει τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά. Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ίδιων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.

• Όταν καταβληθούν τα ίδια κεφάλαια για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνεται η τράπεζα, ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών και την καταβολή στον ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Στην PDEnergy αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την διαδικασία για ένταξή σας στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, καθώς επίσης σας κάνουμε προτάσεις για τις απαιτούμενες εργασίες, διευκολύνοντάς σας σε κάθε βήμα.
Είναι ώρα να επενδύσετε στην αξιοποίηση του ακινήτου σας, να μειώσετε το κόστος θέρμανσης και ψύξης και να επωφεληθείτε στην καθημερινότητά σας αλλάζοντας την ποιότητα ζωής.

Menu