Εξοικονομώ Αυτονομώ

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ»;

Το νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ“, πέρα από τις επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, θα επιδοτεί και έργα που συνδέονται με την ενεργειακή αυτονομία κτιρίων, όπως εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας (συστήματα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας), υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτωνσυστήματα έξυπνου φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, αναβάθμιση του ανελκυστήρα.

Η ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση – στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Οι βασικές διαφορές με το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – Β’  Κύκλος» είναι, μεταξύ άλλων, διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, αύξηση βασικού ποσοστού επιχορήγησης, ενεργειακό premium +10 για κατηγορίες Η και Ζ με αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β, COVID-19 premium +10%, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες, άρση περιορισμού μιας αίτησης ανά ωφελούμενο, νέες επιπλέον κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων/δαπανών, παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας και έξυπνων συστημάτων (Smart Home), επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις (πολυκατοικίες), ενισχυμένα κίνητρα για πολυκατοικίες.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές
προϋποθέσεις:

1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί
2. Υφίσταται νόμιμα.
3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει
εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
4. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

«Εξοικονομώ Αυτονομώ» Ωφελούμενοι Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Ειδικές περιπτώσεις:

  1. Αν κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση, κατά το φορολογικό έτος 2019 ενοικιάζεται/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, ή έχει αποκτηθεί πρόσφατα, τότε δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.
  2. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων, μετά από συναίνεση των υπολοίπων.

Κίνητρα Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Στη νέα προσέγγιση του προγράμματος, ενισχύεται ο προσανατολισμός στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή στην εξοικονομούμενη ενέργεια

Ενεργειακή απαίτηση: αναβάθμιση υποχρεωτικά κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες

ενεργειακό premium στην επιχορήγηση, όταν οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ενεργοβόρες κατοικίες

Ανώτατο μοναδιαίο κόστος € 1,2 ανά εξοικονομούμενη KWh (αφορά επιλέξιμο π/υ παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης)

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων (ενεργειακής εξοικονόμησης, έξυπνων συστημάτων και ενεργειακής αυτονόμησης):

  • € 50.000 ανά επιλέξιμη κατοικία ή
  • € 100.000 ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου (για περισσότερες κατοικίες)

€ 80.000 ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες

 

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

1.Αντικατάσταση Κουφωμάτων

•Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ – ανακυκλώνω)

•Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής

 

2.Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης/κελύφους

•Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις)

 

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης

•Καταργείται η επιλεξιμότητα για νέους καυστήρες πετρελαίου

•Επιλέξιμη παρέμβαση η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών

•Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 

4.Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ

•Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας

1.Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

•Επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμηση ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.

•Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering)

 

2.Σύστημα αποθήκευσης

•Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού

 

3.Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

•CE Πιστοποιημένες

•επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)

Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας
α) Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)
β) Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
γ) Απομακρυσμένου Ελέγχου (έξυπνοι αισθητήρες)

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Στην PDEnergy αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την διαδικασία για ένταξή σας στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, καθώς επίσης και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, διευκολύνοντάς σας σε κάθε βήμα.
Είναι ώρα να επενδύσετε στην αξιοποίηση του ακινήτου σας, να μειώσετε το κόστος θέρμανσης και ψύξης και να επωφεληθείτε στην καθημερινότητά σας αλλάζοντας την ποιότητα ζωής.

Menu