Σχέδια ΔΕΗ –ΔΕΔΔΗΕ

Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ή πιστοποιητικό ΔΕΗ ή υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου που είναι το ίδιο ακριβώς, απλώς με διαφορετικές ονομασίες), είναι το έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τον χώρο για τον οποίο εκδίδεται και από το 2011 σύμφωνα με τον νόμο κάθε κτίριο είναι υποχρεωμένο να το έχει.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών – σχεδίων ΔΕΗ για οικίες και επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα, γραφεία κ.λπ.) με σκοπό την:
• Αλλαγή ονόματος χρήστη
• Αλλαγή χρήσης χώρου
• Επανασύνδεση – νέα σύνδεση
• Αύξηση ισχύος παροχής
• Ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει:

• Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
• Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
• Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.
• Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.
• Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.
• Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.
• Ανάλυση της εγκατάστασης.
• Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου.

Διαστήματα επανελέγχου

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004.

Τα χρονικά διαστήματα του επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Ε.Η.Ε ενδεικτικά είναι:

α) κάθε 14 χρόνια για κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών,
β) κάθε 7 χρόνια για εμπόριο διατροφής, ποτών και καπνού, γραφεία, ξενοδοχεία,
γ) κάθε 2 χρόνια για βιομηχανίες ποτών, γενικές αποθήκες
δ) κάθε χρόνο για πρατήρια βενζίνης, ιδιωτικά & δημόσια κτίρια που συναλλάσσονται με κοινό και υπαίθριους επαγγελματικούς χώρους.

Menu