Tακτοποίηση Αυθαιρέτων

Νομοθεσία

Ο νέος νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων ν.4495/2017 αντικατέστησε τους προηγούμενους 4178/2013 και 4014/2011. Υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με το ύψος του προστίμου που απαιτείται για την ρύθμιση των αυθαιρέτων. Επίσης αλλάζουν σε κάποιο βαθμό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διαδικασία γενικά είναι γρήγορη, απλή και γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς την συμβολή της πολεοδομίας. Ο νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων αφορά αποκλειστικά σε αυθαίρετα που έχουν γίνει προ της 28.07.2011. Για αυθαίρετα μετά της 28.07.2011 η διαδικασία είναι διαφορετική και γίνεται πάλι από εμάς αλλά μέσα από την Υπηρεσία Δόμησης (πολεοδομία) με οικοδομική άδεια νομιμοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση η νομοθεσία απαγορεύει την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου έχει αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο, ενώ σε περίπτωση καταγγελίας τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται είναι πολύ μεγαλύτερα.

Γιατί πρέπει να προχωρήσω σε τακτοποίηση του ακινήτου;

Με την ένταξη στην ρύθμιση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος για το ακίνητο. Ανάλογα με την κατηγορία στις αυθαιρεσίες είτε το ακίνητο εξαιρείται οριστικά των κυρώσεων, είτε αναστέλλεται η επιβολή τους για τριάντα (30) χρόνια μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

Αντιθέτως για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο προβλέπεται η κατεδάφισή τους και η επιβολή προστίμων, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:

  • πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους
  • πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το τεράστιο όφελος το οποίο προκύπτει για τον ιδιοκτήτη από την τακτοποίηση του ακινήτου του.

Ποια είναι τα επιπλέον οφέλη από την νομιμοποίηση αυθαιρέτων;

Πέραν όλων των άλλων με την νομιμοποίηση αυθαιρέτων ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να προχωρήσει σε:

  1. σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, Ύδρευση, κτλ.
  2. εκτέλεση εργασιών επισκευής η αποπεράτωσης
  3. απαλλαγή από αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς και το ακίνητό σας;

Πραγματοποιώντας αυτοψία και συγκεντρώνοντας όλα τα δικαιολογητικά ολοκληρώνουμε την διαδικασία της νομιμοποίησης, έχοντας πάντα πρώτα στο νου το συμφέρον σας και την οριστική θωράκιση του ακινήτου σας από μελλοντικά προβλήματα.

Παράλληλα και λόγω των συνεχών αλλαγών και προσθηκών στον νόμο για την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, σας

Τα βασικά στάδια ρύθμισης αυθαιρέτου με τον ν.4495/2017 είναι τα εξής :

• Αυτοψία στο ακίνητο από εμάς. Καταμετρούνται οι πολεοδομικές παραβάσεις πάντα συγκρινόμενες με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.

• Υπολογίζεται το απαιτούμενο πρόστιμο στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ το οποίο είναι κοινό για όλα τα αυθαίρετα της χώρας. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του εμβαδού, της τιμής ζώνης της περιοχής, την παλαιότητα της κατασκευής, το αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου και τέλος βάσει ειδικών συντελεστών που αφορούν την κάθε πολεοδομική παράβαση λαμβάνοντας υπόψη και μειωτικούς συντελεστές για κοινωνικούς λόγους (π.χ. περιπτώσεις Α.μ.Ε.Α., πρώτης κατοικίας, μακροχρόνια ανέργων, πολύτεκνων, τρίτεκνων κ.α. ). Παρακάτω εξηγείται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου.

• Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη ως προς το ύψος της αμοιβής για την διεκπεραίωση της τακτοποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονική δήλωση στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

• Αφού υπολογιστεί το πρόστιμο και συμπληρωθεί η ηλεκτρονική δήλωση, η πρώτη πληρωμή που πρέπει να γίνει είναι αυτή του παραβόλου. Το παράβολο ξεκινάει από τα 250 ευρώ, ποσό που καλύπτει τις πιο πολλές περιπτώσεις για ακίνητα προ του 1974 . Μόλις πληρωθεί το παράβολο, το αυθαίρετο εντάσσεται και επίσημα στον νόμο. Απομένει μετά η πληρωμή του υπόλοιπου πρόστιμου είτε σε μηνιαίες δόσεις που φτάνουν και τις 100 είτε εφάπαξ (μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα με έκπτωση 20%, είτε με συνδυασμό των δύο τρόπων οπότε παρέχεται έκπτωση 10%. Παρακάτω εξηγείται ο τρόπος πληρωμής του προστίμου.

• Η οριστική περαίωση της διαδικασίας γίνεται με την ολική εξόφληση του προστίμου και την υποβολή των δικαιολογητικών από εμάς (σχέδια, τεχνική έκθεση, δελτίο στατικότητα κ.α.). Τα δικαιολογητικά αυτά τα παραδίδουμε σε εσάς τυπωμένα και σε ψηφιακή μορφή. Εάν πληρωθεί μόνο το 30% του προστίμου η δήλωση βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής υπαγωγής οπότε το αυθαίρετο παίρνει επίσημο έγγραφο από το ΥΠΕΚΑ με το οποίο μπορεί να συνδεθεί στην ΔΕΗ ή να γίνει συμβολαιογραφική πράξη.

Σε πολλές περιπτώσεις κυρίως μικροπαραβάσεων ή παλαιών αυθαιρέτων δίνεται η λεγόμενη οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση (νομιμοποίηση) και δεν γίνεται απλά αναστολή επιβολής προστίμων για 30 χρόνια (τακτοποίηση). Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες αυθαιρέτων.

Menu